Miễn phí

 Jolie Studio hiện đang có chương trình khuyến  mãi   , miễn phí ngoại cảnh  khi chụp  ở  phim trường